Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Środa Śląska

Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środa Śląska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mapy

Wyłączenia

 • Mapy z zewnętrznych serwisów posiadają treści nie podlegające zmianom.
 • Zamieszczone na stronie głównej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Nowakowski.
 • E-mail: sekretarz@srodaslaska.pl
 • Telefon: 71 396 07 95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Środy Śląskiej
 • Adres: Plac Wolności 5
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: um@srodaslaska.pl
 • Telefon: 71 396 07 95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej usytuowane są przy pl. Wolności – wzdłuż budynku znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Drogi dojścia nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. W pobliżu wejścia głównego znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Z dwóch stron budynku znajdują się pochylnie do wjazdu/wejścia dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu do budynku znajdują się oznaczenia kierunkowe wskazujące drogę dla osób niepełnosprawnych. Przy podjeździe do budynku znajduje sięprzycisk z sygnalizacją dźwiękową do Biura Obsługi Ludności umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika urzędu przy wejściu do budynkui obsłudze. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Obsługa osób poruszających się na wózku prowadzona jest na parterze budynku. W niedostępnej dla osób poruszających się nawózkach lub niesprawnych ruchowo części budynku Urzędu pracownicy wydziałów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Schody nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej nie funkcjonują pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, nie ma równieżdruku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Nie są wykorzystywane informacje głosowe. Przy budynku znajdują się dwie pochylnie umożliwiające wjazd na parter dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Obok budynku Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności znajdują się miejsca postojowe w tym trzy wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z przeznaczonych dla nich miejsc parkingowych. Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu w pobliżu wejścia głównego do budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej zapewnia możliwość bezpłatnego skorzystanie z usługi tłumaczenia migowego dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.