Czyste powietrze – Gmina Środa Śląska

Czyste Powietrze w Gminie Środa Śląska – stan na 31.12.2023 r.

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 636 szt.
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 519 szt.
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 380 szt.
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 5.862.393,50 zł

Mieszkańcy Gminy Środa Śląska mogą za pośrednictwem Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” mogą złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • węzeł cieplny,
 • pompa ciepła;
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł olejowy;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • wymiana stolarki zewnętrznej (okna, drzwi, bramy garażowe);
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
  mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 • audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Forma dofinansowania:

 • dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • dotacja z prefinansowaniem.

 

Warunki finansowe:

Maksymalne kwoty dotacji:

 • podstawowy poziom dofinansowania – 41 000 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania – 59 000 zł
 • najwyższy poziom dofinansowania – 79 000 zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • podstawowy poziom dofinansowania – 66 000 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania – 99 000 zł
 • najwyższy poziom dofinansowania – 135 000 zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1 200 zł.

Terminy:

 • realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

Przygotowanie wniosku

 1. Wnioskodawca jest właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego/wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Dodatkowe warunki, które musi spełnić Wnioskodawca:
  1. przy podstawowym poziomie dofinansowania: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł,
  2. przy podwyższonym poziomie dofinansowania:
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty:
    • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
    • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
  3. przy najwyższym poziomie dofinansowania:
   • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty:
    • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
    • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
   • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie),
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód,
    z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem dostępnym na stronie: https://www.czystepowietrze.gov.pl/

Sposób składania wniosków:

 • wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW dostępnego na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ lub poprzez portal gov.pl
 • wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym;
 • w przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.

Założenie konta na generatorze wniosków jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

Wnioski złożone przez mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym zostają przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (https://wfosigw.wroclaw.pl/) we Wrocławiu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna i decyzja o udzieleniu dotacji.

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku
w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania.

WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny/ akt zgonu/ akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW/ odpis postępowania spadkowego/ etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym i najwyższym, należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku przy Pl. Wolności 1 w Środzie Śląskiej, o wydanie zaświadczenia o dochodach.

Narzędzia pomocne przy składaniu wniosku:

Kontakt:

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 1, pok. D8 (nad siedzibą GOPS), 55-300 Środa Śląska.

Punkt czynny jest w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 7:30-10:00 oraz 14:00-15:30, w środy w godzinach 7:3010:00 oraz 14:00-16:00, w piątki w godzinach 7:3010:00 oraz 14:00-15:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71 396 07 64 oraz mailowo – nikola.molka@srodaslaska.pl.