PROGRAM REWITALIZACJI

LPR

 

PROGRAM REWITALIZACJI POPT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna)

1. Strategia Rozwoju Gminy Środa Śląska na lata 2015-2022 oraz WPI.

 • treść uchwały wraz załącznikiem PDF (8264 KB) LINK

2. Strategia Rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2018.

 • treść uchwały wraz załącznikiem PDF (13125 KB) LINK

3. Uchwała RM o przystąpieniu do opracowania GPR.

 • treść uchwały PDF (87 KB) LINK

4. Zarządzenie dot. powołania zespołu ds. opracowania GPR.

 • treść zarządzenia PDF (821 KB) LINK

***

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI W GMINIE ŚRODA ŚLĄSKA – PODSUMOWANIE

Szanowni Państwo,

cieszy nas tak duże zainteresowanie i odpowiedź na zaproszenie do badania potrzeb w zakresie rewitalizacji Gminy Środa Śląska ze strony mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów.

Państwa zaangażowanie zapewnia:

 • lepszą diagnozę sytuacji,
 • pełniejszą analizę potrzeb,

i pozwala podejmować trafniejsze decyzje w zakresie rewitalizacji.

Podsumowując ten etap prac w załączeniu prezentujemy graficzne zestawienie zgłoszonych projektów. Dwie kategorie tematów związane z komfortem i jakością życia mieszkańców Gminy stanowią przeważającą ilość wniosków, tj. mieszkalnictwo i otoczenie mieszkaniowe.

Wspólnoty mieszkaniowe zgłaszają potrzeby w zakresie działań remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych związanych z termomodernizacją obiektów, modernizacją systemów grzewczych, instalacją systemów zarządzania energią.

Mieszkańcy i użytkownicy Gminy wskazują potrzebę zagospodarowania terenów i przestrzeni publicznych w celu nadania im funkcji społecznych i rekreacyjnych, umożliwiających spędzanie czasu wolnego w miejscach odpowiadających potrzebom różnych grup i pokoleń.
Dostrzegacie Państwo również konieczność pełniejszego wykorzystania walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych regionu do rozwoju turystyki i promocji Gminy.

Widać rosnące zainteresowanie wykorzystaniem rowerów do codziennej mobilności, jak również rozwoju turystyki aktywnej i postrzeganie rowerów jako uzupełnienie systemu transportowego.

W najbliższym czasie będziemy Państwa informować o dalszych krokach Gminy związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oraz dostępnych zewnętrznych źródłach finansowania dla proponowanych przez Państwa projektów.
Dziękujemy za wszystkie głosy.

Zespół ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Materiały do pobrania:

zalacznik graficzny GMINA(pdf)

zalacznik graficzny MIASTO(pdf)

***

BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE REWITALIZACJI

Informacja o przedłużeniu terminu składania ankiet (z pismem przewodnim Burmistrza i załącznikami).

 • >>> PDF (459 KB) LINK

Informacja z 15.10.2015 zapraszająca do udziału w badaniu z pismem przewodnim podpisanym przez Burmistrza i formularzem ankiety.

 • >>> PDF (33 KB) LINK

Plakat zapraszający do udziału w badaniu.

 • >>> PDF (378 KB) LINK

***

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji

ZAKTUALIZOWANY ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji

***

RAPORT KOŃCOWY z prac zespołu ds. opracowania programu rewitalizacji pn. „Średzka OdNowa” – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022.

 • >>> PDF (233 KB) LINK

***

Folder podsumowujący realizację programu „Średzka OdNowa”

 • >>> PDF (8628 KB) LINK

***

AKTUALIZACJA LPR z 26 października 2016 r.

 • >>> treść uchwały (PDF) LINK
 • >>> załącznik (PDF) LINK

AKTUALIZACJA LPR z 29 marca 2017 r.

 • >>> treść uchwały (PDF) LINK
 • >>> załącznik (PDF) LINK