Projekty z dofinansowaniem

Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – I Etap

Gmina Środa Śląska realizuje projekt Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości – I Etap ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020w ramach osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości oraz poddziałania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. Przedmiot projektu Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu budynku biurowego, mogącego zapewnić…

Czytaj więcej

Cztery wnioski średzkiej Gminy do Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wg informacji podanej przez Burmistrza Adama Rucińskiego na sesji Rady Miejskiej w dniu 1 bm. Gmina Środa Śląska w ramach naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyła 4 wnioski o dofinansowanie inwestycji gminnych, które są planowane do realizacji w kolejnych latach budżetowych. Wnioski średzkiej Gminy do RFIL wg wartości inwestycji:…

Czytaj więcej

zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Środa Śląska realizuje projekt grantowy „zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do…

Czytaj więcej

zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gmina Środa Śląska realizuje projekt grantowy „zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o…

Czytaj więcej

Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylnikach

    Gmina Środa Śląska zrealizowała operację Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylnikach dofinansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja współfinasnowana jest ze środków Unii europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”     Przedmiot projektu   Inwestycja polega na budowy świetlicy…

Czytaj więcej

Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez stworzenie strefy Park&Bike oraz umieszczenie tablic informacyjnych na rowerowym Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich

Unia Europejska    Gmina Środa Śląska zrealizowała projekt Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej poprzez stworzenie strefy Park&Bike oraz umieszczenie tablic informacyjnych na rowerowym Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich, dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Przedmiot projektu   Inwestycja jest podstawowym elementem infrastruktury turystycznej…

Czytaj więcej

Renowacja i konserwacja Figury Św. Jana Nepomucena w Środzie Śląskiej jako odświeżenie punktu turystycznego na mapie regionu Krainy Łęgów Odrzańskich

Unia Europejska    Gmina Środa Śląska zrealizowała projekt Renowacja i konserwacja Figury Św. Jana Nepomucena w Środzie Śląskiej jako odświeżenie punktu turystycznego na mapie regionu Krainy Łęgów Odrzańskich, dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Przedmiot projektu   Figura Jana Nepomucena w Środzie Śląskiej posiada wyjątkową wartość…

Czytaj więcej

Modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Środa Śląska, stanowiących współwłasność gminy Środa Śląska

Gmina Środa Śląska realizuje projekt „Modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie miasta Środa Śląska, stanowiących współwłasność gminy Środa Śląska” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja…

Czytaj więcej

Świetlica wiejska oraz teren wokół świetlicy jako atrakcyjne centrum wsi Kryniczno

Gmina Środa Śląska realizuje projekt „Świetlica wiejska oraz teren wokół świetlicy jako atrakcyjne centrum wsi Kryniczno” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów.   Przedmiot projektu…

Czytaj więcej

Ekologiczny plac zabaw we wsi Święte dedykowany mieszkańcom i turystom zielonego szlaku pieszego Krainy Łęgów Odrzańskich

Unia Europejska     „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Gmina Środa Śląska zrealizowała projekt Ekologiczny plac zabaw we wsi Święte dedykowany mieszkańcom i turystom zielonego szlaku pieszego Krainy Łęgów Odrzańskich, dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Przedmiot projektu Ekologiczny plac zabaw znajduje się naprzeciw zabytkowego kościoła Św. Marcina. Święte to wieś pod nadzorem…

Czytaj więcej