Konsultacje społeczne i wyłożenia

Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

STUDIUM – rysunek
STUDIUM – tekst
STUDIUM – projekt uchwały
STUDIUM – prognoza oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Środy Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska

Studium – tekst
Studium – rysunek
Studium – prognoza oddziaływania na środowisko